Privacyverklaring MamaMito

‘MamaMito’ is een citizen science project dat georganiseerd wordt door Histories vzw, KU Leuven, VUB, meemoo en Familiekunde Vlaanderen. Alle persoonsgegevens die u als deelnemer via de webapplicatie ingeeft, worden enkel verzameld en beheerd door Histories vzw. De binnen dit project verstrekte gegevens worden enkel aangewend voor een goede werking van het project. Algemeen geldt dat de werkwijze zoals opgenomen in de privacyverklaring van Histories vzw wordt gebruikt. Voor gegevens verzameld in het kader van dit project geldt meer in het bijzonder:

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Binnen MamaMito worden uw persoonsgegevens door Histories vzw verwerkt ten behoeve van de doelstellingen van het ingediende citizen science project. Het doel van MamaMito is om de deelnemer de basisbeginselen van genealogie aan te leren, de gegevens van hun maternale verwanten op te zoeken en deze in de webapplicatie in te geven. Op die manier zullen verre verwantschappen in maternale lijn tussen deelnemers gevonden en meegedeeld worden (als alle betrokkenen akkoord zijn).

Categorie/type van persoonsgegevens   A. Identificatiegegevens: naam, adres (privé), telefoonnummer (privé)
B. Persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
C. Samenstelling van het gezin: ouders en voorouders = naam, geboortedatum, geboorteplaats, sterfdatum en sterfplaats
Categorie van betrokkenen Websitebezoekers
Aard van de verwerking Verzamelen, beheren, meedelen, archiveren en registreren
Aard en doel van de verwerking Stambomen opstellen van de deelnemers en verwantschappen (>100 jaar) tussen deelnemers meedelen. Deelnemers worden gecontacteerd voor evenementen die binnen het project worden georganiseerd. Ook voor het delen van resultaten van het project worden de gegevens aangewend.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. In deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.  

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Histories vzw
Zoutwerf 5
2800 Mechelen
dna@historiesvzw.be

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

De privacyverklaring van Histories kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Van deze wijziging zullen we in dat geval een aankondiging doen op deze website.

Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Histories vzw: https://historiesvzw.be/privacyverklaring